Fællesbestyrelsesmøde september 2020

Referat fra den 22. september 2020. Brød: Brian.
Kommende møder: 22/10, 24/11, 14/1,25/2, 23/3, 27/4, 27/5, 15/6.
Til stede: Brian, Lau, Mads, Matilde, Sarah, Mille, Majbritt, Annedorte, Niels. Afbud: Mette (Linda er suppleant)

Referat

 • Udgår. Har haft første møde i dag.
 • Borgermøde i Herrup/Bjergby møde 29/9. Brian og Niels deltager og så kommer Sarah eller Mille med.
 • Styrkede læreplaner
 • Den 13/11 8.30-10.00 er der tilsynssamtale i børnehaverne. Det vil være godt, hvis en forælder deltager. Matilde deltager evt Mille.
 • Personalet. Anitta har sagt sin stilling op, og Vicki er ansat året ud til at varetage hendes undervisningsopgaver. Der bliver stillet spørgsmål til Alkalære - har Vicki kendskab til dette. I for hold til Annitas timer hvem varetager disse og hvad sker der efter jul.
 • Vi har været forskånet for Corona ind til nu. Der er lavet en beredskabsplan, som tages i brug hvis det skulle ske, at en medarbejder eller en elev bliver smittet. Det er et spørgsmål om tid og der er forskellige tolkninger.
 • Der er indkaldt til møde mellem Børne- og familieudvalget og HerrupBjergby Fællesforening d. 29/9. Mødet bliver mellem politikere, borgere og forældrevalgte fra fællesbestyrelsen. Jeg er med som passiv deltager. Brian og Mille/Sarah deltager også.
 • Læseprojekter. Skolen deltager i år i to læseprojekter. Læsesucces som er fra Egmont-fonden og VIA og Læselyst som er internt i kommunen og som involverer 3. klasse.
 • Corona-retningslinjer. Vi følger stadig de retningslinier vi får SST. Der har ikke været lavet om på dem siden skolestart i august. SST anbefaler, at børn vasker hænder og ikke spritter af, da sprit er en nødløsning og ikke så effektiv som håndvask. Hvis man har symptomer og er i tvivl om man bør testes, skal man altid kontakte sin egen læge. For at undgå eksem vil Mille sende et link til Majbritt der evt. kan forebygge allergi.
 • Busserne har kørt stabilt, og der er ikke udsigt til, at der kommer flere busser i dette skoleår. Skolen har opsynsforpligtigelsen med de børn som venter, den opfylder vi ved at tilbyde børnene at gå i SFO. Der er debat omkring bustiderne og der vil komme et skriv ud fra fællesbestyrelsen til teknik og miljø og børn og unge. Brian står for det - kommentarer vedr. skriv sendes til Brian inden fredag d. 25/9.
 • Vi er blevet tilbudt et skilt, som vedrører ophold på skolens områder i f.eks. weekender og ferier. Teksten er Forstyrrende adfærd, indtagelse af alkohol, indtagelse af rusmidler samt hen kastning af affald er forbudt og kan straffes med bøde jf. ordensbekendtgørelsen.
 • Efteråret står for døren og udelivet forsætter i disse tider eks. ture ud af huset, bål, krea i naturen.
 • Her i efteråret skal vi som personale have fokus på de styrkede lærerplaner, som vil komme til at ligge på institutionens hjemmeside.
 • Vi har siden 1. august 2020 valgt, at børnene ikke længere er tilknyttet en bestemt stue, men er derimod opdelt i fast spisegruppe. Børnene spiser på den stue, hvortil man har sin garderobeplads. I løbet af dagen laves der aktiviteter, hvor børnene oftest er aldersopdelt (gul -2017, blå-2016 og grøn2015) eller blandet.
 • Svømning er startet igen, hvor børnene svømmer med den spisegruppe de tilhører. Børnene kommer først med til maj det år , hvor de fylder 4 år. Vi tager kun til svømning, når der er mulig at komme 3 personaler afsted. Der bliver forslået at der evt. kan komme Frivillige til svømning- her tænkes der på forældre.
 • Vi glæder os til at tage imod pædagog Josephine 1. oktober og er glad for stadig at have Simone Stampe, som er ansat hos os frem til 31/12 (minimumsnormeringer)
 • Vi har valgt at aflyse idrætsdagen, på grund af coronaen. Hvis børnene ikke kan deles på tværs, er idéen med idrætsdagen væk.
 • Vi vil dog forsøge at gennemføre motionsdagen, men i en anden form end normalt.
 • I slutningen af september er der trivselsdag. Dagens bliver helt anderledes, da børnene ikke må sidde i læsehulen, synge og dyrke idræt sammen på grund af coronaen, vi har nogle udfordringer med at finde grupperum nok, når der skal arbejdes i grupper. Vi har delt gangarealerne imellem de forskellige gange.
 • Facebook hvordan skal vi bruge det konstruktivt – evt til at reklamer for os selv.
  Evt et mindre udvalg. Aula er til forældre og her kan der lægges billeder op.
 • Trivsel i forhold til personalesituationen,
 • Arrangementer sammen med andre forældre,
 • Musik i børnehaven, filmoptagelser til TV Midtvest, (Benjamin Schelde evt. filme - spørge om han kunne filme for skolen/børnehaverne,
 • Trivsel og antimobbestrategier (forældre),
 • Økonomi - evt. at støtteforeningen søger hos forskellige fonde,
 • Inkludere lokal samfundet - udnytte de lokale,
 • Se muligheder,
 • Sprog (fokus på at tale pænt),
 • Mangler input fra lærer/pædagog/forældre- postkasse,
 • PR - af skolen, lokalsamfund- oplysning- hvad kan man her,
 • Virksomhedsbesøg,
 • Foreningsliv hvor udnytter vi ting bedst muligt,
 • Projekt økonomi – puljer-fonde, trafiksikkerhed,
 • Ensrette trafikken i et bestemt tidsinterval (skoletoften),
 • Projektbilleder ud i samfundet - både af børnehave og skole,
 • Vuggestue,
 • En landsbyordning,
 • Udvikle vores lokaler som vi er i - maling og opfriskning,

Der skal laves arbejdsgrupper – på næste fællesbestyrelsesmøde - 45 minutter hvor der gennemarbejdes hvordan og hvem der skal i de forskellige arbejdsgrupper.

 • Støttetimers anvendelse i skole. 2.klasse efterspørg hvor støtteundervisningstimerne som de fik sidste år, hvem har fået dem nu? Det er skolelederne der bestemmer hvordan timerne skal fordeles på skolen.
  Klassestørrelsen er ikke stor hvis der går 24 elever i klassen, i forhold til andre skoler i kommunen. Dygtige lærer på klasserne.
 • Personalets dag. 5/10. Lau er ansvarlig og taler med Niels.
 • Materiale er udsendt. Vi skal bestemme, om vi vil tilbyde forældrearrangeret frokostordning. Afstemning- vi udskyder den til næste fællesbestyrelsesmøde.
 • Udskydes til næste gang.
 • Mødt den nye pædagog, tværprofessionelt samarbejde, Frugtdamerne (udsættes til næste skoleår), dagsorden og referater og materialer ud til suppleanterne - så man er forberedt, Alkalære-skole/hjem er mangelfuld – kommunikation om hvad der laves, informationsniveau om nyansatte og fratrædende personaler, Aula - hvor langt er vi. Kigge på skolens lokaler, toiletdørene binder, de skal efterses (Martin), mælkeordning i børnehaverne tages op i bestyrelsen på næste fællesbestyrelsesmøde.
 • Frokostordning
 • Arbejdsgrupper
 • Mælkeordning i børnehusene.
 • Facebook- evt. en administrator.

-