Fællesbestyrelsesmøde oktober 2019

Referat fra den 28. oktober 2019. Brød: Linda. 
Kommende møder: 26/11, 08/1, 20/2, 23/3, 28/4, 27/5, 10/6 
Afbud: Niels, Carina, Anders supl. For dagtilbud kunne ikke deltage

Referat

Referat godkendt uden bemærkninger.

 • Elevrådet har ikke afholdt møde endnu og derfor deltog de ikke i mødet.
 • Elevrådet skal på deres næste møde snakke om trivsel.
 • Bestyrelseskursus d. 24/10
  Forskellige oplæg til refleksion.
  Følgende oplæg blev orienteret -  Støtteforeningen funktion og indhold.
  Samt oplæg omkring hvordan bestyrelsen kan profileres mere igennem Facebook.
  m.m.
 • Samarbejde med dagplejen.
  Der blev lavet en samarbejdsaftale med bestyrelsen omkring indhold og ramme for samarbejdet.
  Samarbejdsaftalen sendes ud med referat næste gang og Benjamin indkalder alle dagplejer samt distriktsdagplejens leder for Herrup og Sevel – der er i alt 5 dagplejer.
 • BMGP er d. 9.11 og SFH er klar til at deltage.
 • Der kommer et komme og gå modul i SFO og børnehaverne – forventeligt inden sommerferien 2020
 • Børnehusene arbejder på at de pædagogiske lærerplaner skal blive færdige inden 1. november. Disse bliver gennemgås og diskuteres på et bestyrelsesmøde inden sommer 2020.
 • AULA
  Det kører super godt som en platform mellem forældre og personale.
  God information inden opstart.
  Det er ok at der er begynderfejl – vigtig at den enkelte afsætter tid på at sætte sig ind i systemet.
 • Vores hjemme side er ganske tom – Sara Gehr arbejder på at få alt relevant materiale på vores hjemmeside 1 i november. Hjemmesiden er ens for alle matrikler i kommunen.
 • Syntes der ikke er så meget personale om eftermiddagen.
  BD tager det op på et efterfølgende personale møde med henblik på at kigge på fordeling af personale for og eftermiddag.
 • Der skal arbejdes på at finde en rep. fra børnehaven i bestyrelsen.
 • Fagdage
 • Gennemgang af Aula (ros/ris)
 • Evt. dialog omkring åbent hus med underviserne.
 • DUÅ-teamets arbejde
  Der er lavet et udkast til handleplan omkring vejledernes rolle og indhold på skolen og SFH – dette sendes til gennemsyn på næste møde.
 • Fælles indsats mellem personale, bestyrelse og elevråd.
  Refleksion over hvad vi kan gøre for at styrke trivsel og samarbejde mellem skole og hjem.
  Sproget er til tider grimt på skolen.
  Vi skal på morgensang tale om sprog generelt samt forældre skal hjemme ligeledes italesætte dette.
  Bestyrelsen ønsker at sende noget ud til forældrene omkring hvad vi gerne vil se her på Sevel skole og børnehuse.
  BD laver et udkast til næste møde.
  Vigtig at vi gør dette i samarbejde med elevrådet.
  Vi vil gerne opnå en bedre trivsel – igennem forældrene.
 • Økonomi generelt i Holstebro Kommune
  Status er det samme som sidst.
  Vi følger stadig den udmeldte økonomi fremvist fra sidst, dog er gaver og indkøb på minimum indtil januar 2020
  Herrup er ikke i spil mere efter den sidste udmelding.
 • Projekt i 0. klasse
  Holdt oplæg i 0. kl. ift. Fælleskab - Tur de 0 klasse.
  Udmøntes via et spørgeskema
  Klyngemøde d. 11.11 hvor 2 rep. skal fortælle vores indsatsområde.
  25.november – hvordan gør vi det.
  Niels og BD tager kontakt med arbejdsgruppen (Brian)
  Evt. afslutte den af med en fællesdag.
  Det har indtil videre været en succes og der har været gode tilbagemeldinger.
 • Arbejdsgrupper - hvordan kommer vi i gang med arbejdsgrupperne igen?
 • Specialbørn mere ud på skolerne så skolerne får pengene, hvordan får vi mere indsigt i kommunens økonomi
 • Trivselsdag 6 marts 2020 – skal vi gøre noget der
 • Idrætsforeningen vil gerne at skolen bruger lokalerne – der er tilknyttet redskaber. (sommer perioden).
 • Struktur på møderne
 • Trivsel herunder DUÅ – 5 gode råd
 • Sang vælges inden mødet. (ikke et punkt)
 • En foredragsholder – søge støtte
  Hver medlem af bestyrelsen kan komme med input til næste møde
 • Arbejdsgrupper – status
 • Planlægge jule åbent hus
 • Majbrit tager brød med næste gang.