Målsætning

Målsætning for Sevel Skole som det gode lære- og værested

  • Skolens opgave er inden for trygge og harmoniske rammer at udvikle og undervise eleverne på en måde, så de bevarer lysten til at lære.
  • Skole-hjem samarbejdet er en hjørnesten i skolens arbejde, og det forventes, at indgåede aftaler mellem elev, forældre og lærer overholdes.
  • Det faglige niveau styrkes ved en undervisning, der rummer udfordringer for den enkelte elev, ved tidssvarende undervisningsmaterialer og veluddannede lærere.
  • Undervisningens tilrettelæggelse sikrer eleverne medindflydelse og ansvar for egen læring.
  • Sikre læse-, skrive- og regnefærdigheder prioriteres højt.
  • Skolen udvikler elevernes selvstændighed og samarbejdsevner.
  • Tværfaglig undervisning og elementer af projektarbejde indgår på alle klassetrin.
  • Inden for de givne rammer styrkes de praktisk-musiske fag ved fordeling af timer og ressourcer.
  • Eleverne skal i hele skoleforløbet opleve fællesskab og sammenhold på tværs af klassetrin som noget bærende i skolens sociale liv.
  • Eleverne lærer medansvar for hinandens trivsel.

Vedtaget af skolebestyrelsen 23. februar 2000.